background
Lomanj

** 重遊舊地 **

高超道村少警山魔鬼山油塘一帶"今非昔比"
1 2 3 4 5

搭「十四座」出官塘

昔日小巴站位置

昔日等14A巴士站位置,望向護老院

高怡村入口(即通往7至10座之入口處)

9座山邊,以前有無爬上去玩過呀?

9座後山現樹木叢生, 因已封閉!不能通往魔鬼山!

9座後山,上山樓梯

9座後山大坑渠

9座後山大坑渠

仲記得呢度嘛?你有無sir穿條褲 呢?(9座後山)
Lomanj